Skip to main content

Algemene voorwaarden

 BEKNOPTE LEVERINGSVOORWAARDEN

 • Op al onze transacties zijn van toepassing onze leverings- en betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te utrecht, nr. 183/2008 d.d. 03.06.2008. Inschrijvingsnummer 56045247 van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht.
 • Onze inkoopprijzen zijn alleen van toepassing voor de detailhandel, winkeliers, instellingen, centra en praktijken welke staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In andere gevallen wordt de advies verkoopprijs gehanteerd.
 • Wij trachten steeds de leveringstermijn zo kort mogelijk te houden hetgeen over het algemeen neerkomt op 2 -7 werkdagen. Wanneer een artikel onverhoopt niet voorradig mocht zijn wordt contact opgenomen met de klant over de veranderde leveringstermijn.
 • De betaling geschiedt in principe van tevoren d.m.v. vooruit betaling.
 • Het vervoer van de goederen geschiedt steeds op risico van de koper. Op verzoek kunnen indien gewenst de goederen tijdens het vervoer verzekerd worden.
 • Als verzendkosten hanteren wij de TNT-tarieven, welke bij een bestelling van een factuurbedrag tot euro 200,- (excl. btw) in rekening worden gebracht. Bestellingen boven euro 200,- worden franco huis verzonden.
  Attentie: Bij verzending buiten Nederland worden de vrachtkosten altijd in rekening gebracht aan de klant. Kussens en yogamatten worden niet franco geleverd.
 • Geleverde goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 • Eventuele kortingen worden slechts toegestaan indien de betalingsafspraken worden gerespecteerd.
 • Reclames betreffende de leveranties dienen binnen 2 dagen na factuurdatum schriftelijk medegedeeld te worden. Het recht op reclame vervalt wanneer het artikel geheel of gedeeltelijk uit de verpakking is gehaald en/of in gebruik is genomen.
 • Bij leveranties buiten Nederland binnen de EU wordt geen btw in rekening gebracht indien de afnemer een btw-codenummer bezit. Indien de klant geen btw-codenummer 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

van de besloten vennootschap

Namaste Import/Export B.V.

 

gevestigd te Leersum

nader te noemen Namaste

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 

1.1             Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te

Utrecht nr 183/2008 d.d. 03.06.2008 zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Namaste vervallen.

 

1.2             Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Namaste een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 

2.1             Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, op alle overeenkomsten en op alle werkzaamheden en leveringen van Namaste voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.2             De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.

 

2.3             Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

 

ARTIKEL 3: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 

3.1             Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Namaste is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

 

3.2             De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is, tenzij anders vermeld, dertig dagen.

 

3.3             De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten Namaste niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de artikelen te weigeren.

 

3.4             De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

 

3.5             Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de geoffreerde werkzaamheden of levering van een gedeelte van de geoffreerde goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

3.6             Indien een offerte niet wordt aanvaard, behoudt Namaste zich het recht voor de gemaakte kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

 

3.7             Adviezen, al of niet op verzoek van opdrachtgever gegeven, worden door Namaste naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

 

ARTIKEL 4: OPDRACHTEN 

 

4.1             Een opdracht bindt de opdrachtgever. Namaste is eerst gebonden door verzending van de orderbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht werkdagen na verzending van de orderbevestiging zijn bezwaren aan Namaste kenbaar heeft gemaakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

4.2             Alle door Namaste opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., transportkosten en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

4.3             Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de bestelling geldende prijslijst.

 

ARTIKEL 5: LEVERING

 

5.1             De levering van de bestelde zaken geschiedt vanaf het magazijn van Namaste of vanaf een door

                   Namaste aan te wijzen plaats door de ter beschikkingstelling van die goederen aan de opdrachtgever, dan wel door de overgave van die goederen aan de betreffende vervoerder; vanaf de levering zijn de goederen voor risico van de opdrachtgever.

 

5.2             Indien de opdrachtgever daarom verzoekt geschiedt de verzending van de zaken door een door opdrachtgever aangewezen vervoerder. Opdrachtgever dient in dat geval zelf zorg te dragen voor de juiste afspraken omtrent ophalen en bezorgen van de bestelde zaken.

 

5.3             Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Namaste het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

 

5.4             In geval van spoedzendingen zal Namaste de hiervoor gemaakte kosten boven de werkelijke vervoerskosten aan de opdrachtgever in rekening kunnen brengen

 

5.5             Alle leveringstermijnen worden door Namaste steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Namaste eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan hem zijn verstrekt.

 

5.6             Overschrijding van de leveringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever Namaste bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Namaste schriftelijk is bevestigd.

 

5.7             Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Namaste kennis geeft, onverminderd het recht van Namaste om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Namaste omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

 

5.8             Indien de opdrachtgever zijn goedkeuring aan de levering onthoudt, is hij gehouden dit schriftelijk en onder opgave van redenen binnen vijf werkdagen aan Namaste mede te delen.

 

ARTIKEL 6: NIET AFGENOMEN OF GERETOURNEERDE ZAKEN

 

6.1             Ten onrechte aan Namaste geretourneerde goederen en goederen die niet binnen de in artikel 5.5 gestelde termijn door opdrachtgever zijn afgenomen, blijven ter beschikking van de opdrachtgever.

 

6.2             De in artikel 6.1 bedoelde goederen, zullen voor rekening en risico van opdrachtgever door Namaste of een door Namaste aangestelde derde worden opgeslagen. Eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

 

6.3             Alle schaden aan de opgeslagen goederen, voorzover deze niet door de verzekeraar van Namaste worden gedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

6.4             Acceptatie van retourzendingen wordt door Namaste niet als erkenning van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid beschouwd.

 

ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

 

7.1             De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Namaste ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Namaste zijn bevestigd.

 

7.2             Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 

7.3             Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks door Namaste schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Namaste alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien Namaste zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

 

ARTIKEL 8: PRIJSWIJZIGINGEN

 

8.1             Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Namaste gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Namaste kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Namaste te voldoen.

 

ARTIKEL 9: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 

9.1             Namaste verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

 

9.2             Namaste is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Namaste een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

 

9.3             Elke gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, waaronder mede wordt verstaan de levering van delen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.

 

9.4             Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Namaste enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Namaste bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Namaste schriftelijk is bevestigd.

 

9.5             Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van Namaste, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 10.

 

9.6             Namaste is gerechtigd met onmiddellijke ingang de werkzaamheden op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding, indien uitsluitend ter beoordeling van Namaste:


 • de opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze algemene voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting.
 • surseance wordt verleend, faillissement wordt uitgesproken, of anderszins een bewindvoerder voor opdrachtgever wordt aangesteld.
 • de opdrachtgever ingebreke blijft de verschuldigde bedragen aan Namaste te voldoen, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 14.
 • er een gegronde reden is aan te nemen dat opdrachtgever ingebreke zal blijven de verschuldigde bedragen aan Namaste te voldoen
 • opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden


 

                   Hetgeen door opdrachtgever aan Namaste verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.  

 

ARTIKEL 10: OVERMACHT

 

10.1           Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Namaste onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Namaste kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

 

10.2           Onder overmacht zal in ieder geval ook worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, onlusten, overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, in- en uitvoerverboden, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Namaste door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

 

10.3           Overmacht ontslaat Namaste van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

 

10.4           Ingeval van langer durende overmacht zal Namaste daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, waarbij opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Namaste het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden. 

 

ARTIKEL 11: KLACHTEN EN GARANTIE

 

11.1           Namaste garandeert dat alle geleverde goederen voldoen aan de redelijke eisen en normen die hieraan gesteld kunnen worden. De garantietermijn wordt vermeld in de offerte. Indien de garantietermijn niet is opgenomen geldt de garantietermijn gegeven door de fabrikant van de geleverde goederen.

 

11.2           Eventuele klachten over gebreken van de goederen moeten uiterlijk binnen acht dagen na hun aankomst op de plaats van bestemming schriftelijk aan Namaste worden medegedeeld.

 

11.3           Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van Namaste.

 

11.4           Garantie wordt slechts verleend op goederen die volledig aan Namaste zijn betaald.

 

11.5           Namaste is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Namaste verstrekte garantie.

 

11.6           De garantie wordt slechts verleend op vertoon van de factuur, welke door opdrachtgever bewaard dient te worden. Namaste aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij verlies van dit document.

 

11.7           De garantie vervalt indien:

 • de gebruiks-, veiligheids- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
 • de opdrachtgever het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden expliciet hiertoe door Namaste zijn aangesteld;
 • schade aan en/of gebreken in de constructie zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden.
 • opdrachtgever onderdelen toepast dewelke niet door Namaste zijn gefabriceerd of geleverd.


 

11.8           Een opdracht wordt beschouwd als goedgekeurd indien:

 • opdrachtgever de levering heeft goedgekeurd of aanvaard.
 • opdrachtgever de levering niet binnen acht dagen na oplevering heeft gekeurd.
 • opdrachtgever de levering in gebruik neemt alvorens deze gekeurd is.

 

11.9           Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 11.2 vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk negentig dagen na af- of oplevering- aan Namaste worden gemeld.

 

11.10         Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

 

11.11         Opdrachtgever zal alle door Namaste voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Namaste in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

 

11.12         Indien Namaste een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken goederen kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

 

11.13         Namaste is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Namaste als bindend.

                  

11.14         Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door Namaste zijn bevestigd.

 

11.15         Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Namaste niet; met name zal Namaste in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.  

 

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

 

12.1           Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Namaste generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voorzover deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van Namaste wordt gedekt.

 

12.2           Afspraken met personeel binden Namaste niet, tenzij schriftelijk door haar directie bevestigd.

 

12.3           Namaste aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

 

12.4           Opdrachtgever is gehouden Namaste schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Namaste instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde door toedoen van opdrachtgever of derden. Met name kan het innemen van niet afdoende verdunde of geheel onverdunde oliën levensbedreigend zijn. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de kopers/gebruikers van deze producten deugdelijk worden geïnformeerd over de werking hiervan.

 

12.5           Bij niet-tijdige en/of niet-volledige levering van gegevens door opdrachtgever aanvaardt Namaste geen aansprakelijkheid voor niet-tijdige en/of onvolledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor opdrachtgever.

 

12.6           Namaste is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Namaste is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

 

 

ARTIKEL 13: BETALING

 

13.1           Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.

 

13.2           Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

 

13.3           Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveringen schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveringen niet op. 

 

13.4           Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op Namaste heeft of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.

 

13.5           Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, ook indien Namaste hiervoor toestemming heeft gegeven, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

 

13.6                 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Namaste moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van cliënt. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zal Namaste zich conformeren aan de tarieven als vastgelegd in het rapport Voorwerk II. Namaste behoudt zich het recht voor meer kosten te vorderen indien deze werkelijk gemaakt zijn.

 

13.7           Ongeacht de in artikel 13.1 vermelde betalingstermijn, heeft Namaste het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Namaste te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Namaste aanleiding ziet zulks te verlangen. 

 

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

 

14.1           De eigendom van de te leveren goederen gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan Namaste verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.

 

14.2           Namaste is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Namaste niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00. voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

 

14.3           Namaste is gerechtigd, de gegevens van de opdrachtgever (al dan niet door Namaste vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat Namaste voldoening heeft gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Namaste ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren. 

 

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT

 

15.1           Op alle overeenkomsten en transacties van Namaste is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

15.2        Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Inloggen klanten

Waarom Namaste?

 • Meer dan 45 jaar ervaring
 • Natuurlijke producten
 • Fair trade
 • Fijne Service
 • Snelle levering

Klant worden?

klik hier!